Greetings, glorious adventurers! If you're joining in our Alpha One spot testing, please follow the steps here to see all the latest test info on our forums and Discord!

Hawaiian Kingdom

Aloha mai e ka ohana!

E ku'u Kawaionamolokama keia. Pehea kahana kakou? Maika'i no au keia makahiki.

Mana'o ko'u keia la. O oukou no ka malamalama o ke ao nei. O ke kulanakauhale i ku ma kahiki'eki'e, a'ole ia e nalowale. A'ole i ho'a ia ke kukui, i mea e waiho malalo iho o ka po'i... aka! ma kahi e kau ai o ke kukui, i malamalama o ka po'e a pau i loko o kahale! Pela oukou! pela oukou i ho'akaka a ku ai, i kou oukou imua o na kanaka! i ike mai ai lakou, i ka oukou, hana maika'i ana.

Mahalo nui loa
Sign In or Register to comment.